Kildeskat på godtgørelsen af basismargenen

Hvis du har bopæl i et andet land end Tyskland, kan det være nødvendigt at foretage et skattetræk af en del af det beløb, som du skal have udbetalt. Kun 60 % af din salgsprovision er berørt af denne skatteansættelse, ikke din bonus.
Skatteansættelsens størrelse afgøres bl.a. af dobbeltbeskatningsaftalen imellem Tyskland og det land, hvor du er hjemmehørende.
Hvis der foreligger en dobbeltbeskatningsaftale med Tyskland, kan du under visse omstændigheder reducere eller helt undgå at betale skat, idet du oplyser dit CVR-nummer.
Hvis der ikke foreligger en dobbeltbeskatningsaftale, eller du ikke oplyser dit korrekte CVR-nummer, så tilbageholder vi som udgangspunkt på 60% af din salgsprovisionen en skat på din margen på 15 % tillagt 5,5 % i solidaritetstillæg.

Hvad er en dobbeltbeskatningsaftale?

Helt kort er dobbeltbeskatningsoverenskomsten en kontrakt imellem to lande, hvori det fastlægges, i hvilket omfang et lands ret til skatteinddrivelse på indkomster kan bringes i anvendelse på indkomster fra et andet land. Overenskomsten skal forebygge, at virkelige eller juridiske personer, som har indkomster fra begge lande, bliver dobbeltbeskattet. Hvis dit land har en dobbeltbeskatningsaftale med Tyskland, kan der for indkomster på under 5.500 € pr. måned eller 40.000 € årligt anvendes en forenklet oplysningsprocedure.

Hvad betyder den forenklede oplysningsprocedure?

Oplysningsproceduren er en forenklet procedure til nedsættelse af eller fritagelse for skat i henhold til § 50d afsn. 5 i den tyske skattelovgivning. Det forenklede består i, at skattenedsættelsen kan gøres gældende for dig som udenlandsk kreditor uden særskilt anmodning. De tyske skattemyndigheder kan tillade Spreadshirt at anvende den forenklede procedure ved skatteansættelse. Dette muliggør, at din salgsprovision ikke eller kun i begrænset omfang beskattes i Tyskland. Find mere information om dobbeltbeskatningsaftalen og forenklede skatteprocedurer på websiden for Bundeszentralamts für Steuern eller på skat.dk.

Skal jeg betale skat?

Find ud af, hvor meget du skal betale i skat, ved at klikke i menuen på den situation, som passer bedst på dig. Er du i tvivl, så se i denne oversigt, om dit land har en dobbeltbeskatningsaftale med det land, hvor du har bopæl, samt hvilken skatteprocent der anvendes.

Klik på den situation, som passer bedst:

  • 1. Bopæl i Tyskland
  • 2. Bopæl i et land, som har en dobbeltbeskatningsaftale med Tyskland:
    2.1 Trækprocent 0%
  • 2. Bopæl i et land, som har en dobbeltbeskatningsaftale med Tyskland:
    2.2 Trækprocent 1%-15%
  • 3. Ophold i et land, som ikke har en DBO med Tyskland.

1. Bopæl i Tyskland

Hvis du har oplyst korrekt navn og adresse og bankoplysninger, vil du modtage hele din salgsprovision. Er navn og adresseoplysninger ukorrekte kan vi ikke foretage en udbetaling. Tjek dine adresseoplysninger her.

Bemærk:Informationerne på denne side må hverken anses som skatterådgivning eller anvendes i forbindelse med skatteangivelser. Vi anbefaler professionel skatterådgivning.

2. Bopæl i et land, som har en dobbeltbeskatningsaftale med Tyskland:

Er du i tvivl, så se i denne oversigt, om dit land har en dobbeltbeskatningsaftale med det land, hvor du har bopæl, samt hvilken skatteprocent der anvendes.

2.1. Trækprocent på 0%

Navn og adresseoplysninger

Forudsætningen for at modtage afregning er de korrekte oplysninger om dit navn, din adresse samt dine bankoplysninger Tjek din oplysninger her.

CVR

Du skal også oplyse dit korrekte CVR-nummer. Sker dette ikke, må vi ved udbetalingen trække skat af en del (60 %) af salgsprovisionen på din margen. Skatten er pt 15 % skat tillagt 5,5, % solidaritetstillæg. Spreadshirt indberetter og overfører den tilbageholdte skat til de tyske skattemyndigheder.

Anvendelse af en forenklet beskatningsprocedure er mulig, hvis den skattepligtige salgsprovision på margen pr udbetaling er mindre en 5.500 € og årligt ialt mindre end 40.000 €.

Hvis dit CVR-nummer er korrekt oplyst, og oplysningsproceduren træder i kraft, vil hele din salgsprovivsion på margen komme til udbetaling, idet dobbeltbeskatningsaftalen med Tyskland reducerer skatteprocenten til 0%. Oplys dit CVR-nummer her.

Indtægter på over 5.500 € pr måned/ 40.000 € årigt.

Overstiger din godtgørelse på margen en af disse grænseværdier, er anvendelsen af proceduren fra og med den første udbetaling, som fører til en overskridelse af beløbet, ikke længere mulig. Fra dette tidspunkt tilbageholdes 15 % af den for skattetrækket tilgrundliggende salgsprovision på margen tillagt 5,5 % solidaritetstillæg. Fuld bonus udbetales.

Det er muligt at ansøge om fritagelse herfra ved de tyske skattemyndigheder. Du finder ansøgningsformular vedr. denne skattefritagelse på de tyske skattemyndighederneshjemmeside. Dette beskrives i den tyske skattelovgivning §50d afsnit 2 om indkomstskat. Ved dokumenteret bevilget skattefritagelse på tidspunktet for udbetalingen foretages der ikke tilbageholdelse af skat.

Er der af ovenfor nævnte årsager foretaget et skattetræk af din salgsprovision, kan du i henhold til § 50d afsn. 1 i den tyske skattelovgivning søge om tilbagebetaling af den tilbageholdte skat hos de tyske skattemyndigheder.

På opfordring kan Spreadshirt udstede en erklæring til dig vedrørende beskatningen. Ved forevisning af denne kan der reguleres i forhold til den tilbageholdte skat inden for rammerne af dine personlige skatteforhold.

I alle tilfælde gælder:

Vi gør opmærksom på, at de tyske skattemyndigheder kan informere skattemyndighederne i det land, hvor du opholder dig vedrørende udbetalingen af din salgsprovision.

Bemærk:Informationerne på denne side må hverken anses som skatterådgivning eller anvendes i forbindelse med skatteangivelser. Vi anbefaler professionel skatterådgivning.

2. Bopæl i et land, som har en dobbeltbeskatningsaftale med Tyskland (1 % -15 %):

2.2. Trækprocent på 1% -15 %)

Navn og adresseoplysninger

Forudsætningen for at modtage afregning er de korrekte oplysninger om dit navn, din adresse samt dine bankoplysninger Tjek din oplysninger her.

CVR

Du skal også oplyse dit korrekte CVR-nummer. Sker dette ikke, må vi ved udbetalingen trække skat af en del (60 %) af salgsprovisionen på din margen. Skatten er pt 15 % skat tillagt 5,5, % solidaritetstillæg. Spreadshirt indberetter og overfører den tilbageholdte skat til de tyske skattemyndigheder.

Anvendelse af en forenklet beskatningsprocedure er mulig, hvis den skattepligtige salgsprovision på margen pr udbetaling er mindre en 5.500 € og årligt ialt mindre end 40.000 €.

Hvis CVR-nummeret er korrekt oplyst, og kontrolprocedurerne finder anvendelse, foretages der en tilbageholdelse af skatten på din salgsprovision på margen i et reduceret forhold.

På opfordring udsteder Spreadshirt en erklæring til dig vedr. den tilbageholdte skat. Ved forevisning af denne skatteerklæring kan der tages hensyn til den tilbageholdte skat inden for rammerne af dine personlige skatteforhold. Oplys dit CVR-nummer her.

Indtægter på over 5.500 € pr måned/ 40.000 € årigt.

Overstiger din godtgørelse på margen en af disse grænseværdier, er anvendelsen af proceduren fra og med den første udbetaling, som fører til en overskridelse af beløbet, ikke længere mulig. Fra dette tidspunkt tilbageholdes 15 % af den for skattetrækket tilgrundliggende salgsprovision på margen tillagt 5,5 % solidaritetstillæg. Fuld bonus udbetales.

Det er muligt at ansøge om fritagelse herfra ved de tyske skattemyndigheder. Du finder ansøgningsformular vedr. denne skattefritagelse på de tyske skattemyndighederneshjemmeside. Proceduren sker i henhold til de i § 50 afsn.

2 beskrevne regler i den tyske skattelovgivning. Foreligger der en gyldig skattefritagelseserklæring på tidspunktet for udbetalingen af salgsprovisionen på den skattepligtige del af margen, foretages en tilbageholdelse af skat i reduceret omfang.

Foreligger der ikke dokumentation for fritagelse, og overskrides grænsebeløbene, eller er CVR-nummeret ikke korrekt oplyst, og foretages der derfor fuld tilbageholdelse af skat af salgsprovivionen, så kan du i henhold til §50d afsnit 1 i den tyske skattelovgivning ansøge om delvis tilbageførsel af det tilbageholdte beløb ved de tyske skattemyndigheder.

På opfordring kan Spreadshirt udstede en erklæring til dig vedrørende beskatningen. Ved forevisning af denne skatteerklæring kan der tages hensyn til den tilbageholdte skat inden for rammerne af dine personlige skatteforhold.

I alle tilfælde gælder:

Vi gør opmærksom på, at de tyske skattemyndigheder kan informere skattemyndighederne i det land, hvor du opholder dig vedrørende udbetalingen af din salgsprovision.

Eksempel på en udbetaling med et skattefradrag på 1-15 %

Skattefradrag for en partner hjemmehørende i Ukraine (5 % kildeskat), hvis en erklæring om fritagelse for skattetræk foreligger, eller andre ligningsmæssige forhold gør sig gældende.

100 euro salgsprovision fra margen
60,00 € er lig med 60 % af salgsprovisionen fra margen, som ligger til grund for beskatningen.
- 3,00 euro 5 % skat
= 97,00 euro til udbetaling som godtgørelse på margen

Spreadshirt er i dette eksempel forpligtet til at oplyse og overføre skat på 3,00 euro til de tyske skattemyndigheder.

Bemærk:Informationerne på denne side må hverken anses som skatterådgivning eller anvendes i forbindelse med skatteangivelser. Vi anbefaler professionel skatterådgivning.

3. Ophold i et land, som ikke har en dobbeltbeskatningsaftale med Tyskland.

Foreligger der ingen dobbeltbeskatningsaftale, så skal vi ved udbetalingen af en del (60 %) af din salgsprovision på margen tilbageholde skat. Skatten er pt 15 % skat tillagt 5,5, % solidaritetstillæg.

Er du i tvivl, så se i denne oversigt, om dit land har en dobbeltbeskatningsaftale.

Navn og adresseoplysninger

Forudsætningen for at modtage afregning er de korrekte oplysninger om dit navn, din adresse samt dine bankoplysninger Tjek dine oplysninger her.

CVR

Idet der ikke foreligger en dobbeltbeskatningsaftale med Tyskland, så skal vi ved udbetalingen af en del (60 %) af din salgsprovision på margen tilbageholde skat. Skatten er pt 15 % skat tillagt 5,5, % solidaritetstillæg. Spreadshirt indberetter og overfører den tilbageholdte skat til de tyske skattemyndigheder.

Ansøgning om fritagelse eller tilbageførsel af skat i henhold til §50d i den tyske skattelovgivning er ikke mulig.

På anmodning udsteder Spreadshirt en erklæring til dig vedr. den tilbageholdte skat. Ved forevisning af denne skatteerklæring kan der i givet fald tages hensyn til den tilbageholdte skat inden for rammerne af dine personlige skatteforhold. Oplys dit CVR-nummer her.

Eksempel

for en shopindehaver med bopæl i Paraguay (15 % skat)

100 euro salgsprovision fra margen
60,00 € af salgsprovisionen fra margen, som ligger til grund for beskatningen.
- 9,00 euro 15 % skat
- 0,50 euro 5,5 % solidaritetstillæg på skatten
= 90,50 euro til udbetaling i salgsprovision på margen

Spreadshirt er forpligtet til at oplyse om og overføre skat på 9,50 euro til de tyske skattemyndigheder.

Bemærk:Informationerne på denne side må hverken anses som skatterådgivning eller anvendes i forbindelse med skatteangivelser. Vi anbefaler professionel skatterådgivning.

Hjalp denne artikel dig?

Fandt du ikke, hvad du søgte?

Kontakt os