Bonus

Hvis du sælger rigtig mange produkter i dine shops, belønner vi din succes. Vi reducerer basisprisen for de fleste af dine produkter, og ved samme kundepris belønner vi dig med en stigende margen. Bonus udregnes på baggrund af samtlige salg de shops, du har på din konto.

Der er syv bonustrin. Hvert solgt produkt bringer dig et skridt tættere på det næste bonustrin. Alle basispriser i dine shops reduceres, når du rykker et bonustrin op. For et mindre antal produkttyper gælder det, at de er undtaget fra bonus, samt at basisprisen ikke reduceres. Typisk er det de produkter, som allerede er meget billige, og hvor det ikke giver mening at sænke prisen yderligere. Det kan for eksempel være stickers.

Beregning og udbetaling af din bonus.

Din bonus afregnes pr. kalendermåned sammen med dine salg fra shoppen.

  • Alle bestillinger, som inden for en måned er modtaget og markeret som „afsendt & betalt“, udbetaler vi til dig den følgende måned.
  • Bestillinger, som indgår i de sidste dage af måned 1, og som skifter status til „afsendt & betalt“ inden den 15. i måned 2, flyttes til beregningen af dit bonustrin fra måned 1 og udbetales til dig i måned 3 sammen med de afsendte og betalte bestillinger fra måned 2.

Her finder du yderligere information vedrørende udbetaling af din bonus.

Vigtigt: Din salgsprovision er som hovedregel momspligtig. Indtægter skal opgives til skattevæsenet. Se mere i hjælpeartiklen Beskatning af din indtægt.

Fandt du ikke, hvad du søgte?

Kontakt os