Potrącenie podatku z Twojego wynagrodzenia z marży podstawowej

Jeżeli Twoje miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się w kraju innym niż Niemcy, może być konieczne potrącenie podatku z części Twojego wynagrodzenia. Zasadniczo mamy obowiązek potrącać podatek w wysokości 15% od 60% Twojego wynagrodzenia uzyskiwanego z marży podstawowej (podatek u źródła) oraz dodatek solidarnościowy w wysokości 15% kwoty podatku u źródła. Jeśli Twoje miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się w Unii Europejskiej lub w Stanach Zjednoczonych, możesz uniknąć lub przynajmniej zmniejszyć potrącany podatek, podając swój numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Twoje miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się w Unii Europejskiej lub w Stanach Zjednoczonych?

Jeśli Twoje miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się w Unii Europejskiej lub w Stanach Zjednoczonych, możesz skorzystać z istniejących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Niemcy z tymi krajami. W przypadku uzyskiwania dochodów poniżej 5500 EUR miesięcznie lub poniżej 40 000 EUR rocznie możliwe jest zastosowanie uproszczonej procedury obniżenia podatku należnego lub zwolnienia z opodatkowania [niem. KMV - Kontrollmeldeverfahren].

Czym jest procedura KMV?

KMV to uproszczona procedura obniżenia należnego podatku u źródła lub zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem zgodnie z § 50d ust. 5 niem. ustawy o podatku dochodowym [niem. EStG]. Uproszczenie polega na tym, że możesz skorzystać z ulgi podatkowej bez konieczności składania odpowiedniego wniosku. Federalny Centralny Urząd Podatkowy [niem. Bundeszentralamt für Steuern] może upoważnić Spreadshirt do zastosowania w Twoim przypadku procedury KMV. Dzięki temu Twoje wynagrodzenie nie będzie opodatkowane w Niemczech lub będzie opodatkowane według niższej stawki podatku. Więcej informacji na temat umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz procedury KMV znajdziesz na stronie internetowej Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego [w języku niemieckim].

Czy muszę płacić podatek u źródła?

Aby się dowiedzieć, w jakiej wysokości zostanie potrącony podatek w Twoim przypadku, wybierz z menu sytuację, która Cię dotyczy.

Wybierz sytuację, która Cię dotyczy:

  • 1. Miejsce zamieszkania lub siedziba w Niemczech
  • 2. Miejsce zamieszkania lub siedziba w Unii Europejskiej lub w Stanach Zjednoczonych
  • 3. Miejsce zamieszkania lub siedziba w kraju poza Unią Europejską lub Stanami Zjednoczonymi

1. Miejsce zamieszkania lub siedziba w Niemczech

Podatek nie zostaje potrącony. Podanie numeru identyfikacji podatkowej nie jest konieczne. Jeżeli Twoje imię, nazwisko i adres zostały podane poprawnie, otrzymasz swoje wynagrodzenie w pełnej wysokości. Natomiast jeżeli Twoje imię, nazwisko i adres nie zostały podane poprawnie, nie będziemy mogli wypłacić Ci wynagrodzenia. Sprawdź tutaj swoje dane adresowe.

2. Miejsce zamieszkania lub siedziba w Unii Europejskiej lub w Stanach Zjednoczonych

Imię, nazwisko i dane adresowe

Podanie poprawnego imienia i nazwiska, danych adresowych i danych płatniczych jest warunkiem otrzymania rozliczenia. Sprawdź tutaj swoje dane adresowe.

Potrącenie podatku

Zasadniczo przy wypłacie wynagrodzenia musimy potrącić podatek od części (60%) Twojego wynagrodzenia z marży podstawowej. Potrącenie obejmuje obecnie podatek u źródła w wysokości 15% oraz 5,5% dodatku solidarnościowego od kwoty podatku u źródła. Spreadshirt zgłosi i odprowadzi do Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego potrącony podatek.

Spreadshirt wystawi Ci na żądanie zaświadczenie o wysokości potrąconego podatku. Przedłożenie zaświadczenia o wysokości potrąconego podatku umożliwia uwzględnienie go w Twoim osobistym rozliczeniu podatkowym.

Przykładowe wyliczenie

Stawka podatkowa w przypadku operatora sklepu mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w Belgii

100,00 EUR – wynagrodzenie z marży podstawowej
-9,00 EUR – 15% podatku u źródła (od 60% Twojego wynagrodzenia z marży podstawowej)
-0,49 EUR – dodatek solidarnościowy w wysokości 5,5% kwoty podatku u źródła
= 90,51 EUR – kwota wypłaty wynagrodzenia z marży podstawowej

W powyższym przykładzie Spreadshirt jest zobowiązany zgłosić i odprowadzić do Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego podatek w wysokości 9,49 EUR.

Procedura KMV

Oprócz imienia i nazwiska oraz danych adresowych musisz podać poprawny numer identyfikacji podatkowej (NIP). Podaj tutaj swój numer identyfikacji podatkowej.

Jeżeli podałeś nam swój prawidłowy NIP i Twoje wynagrodzenie z 60% marży podstawowej wynosi miesięcznie mniej niż 5500 EUR lub rocznie mniej niż 40 000 EUR, możliwe będzie zastosowanie w Twoim przypadku uproszczonej procedury obniżenia podatku należnego lub zwolnienia z opodatkowania (KMV).

W przypadku zastosowania procedury KMV Twoje wynagrodzenie z marży podstawowej zostanie wypłacone w całości. W przypadku poszczególnych państw należy w tym kontekście zastosować pozostałą stawkę podatku, co oznacza, że wynagrodzenie z 60% marży podstawowej należy pomniejszyć o obniżoną stawkę podatku. Obowiązująca stawka podatku wynika z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z Niemcami przez kraj, w którym znajduje się Twoje miejsce zamieszkania lub siedziba.

Jeżeli Twoje wynagrodzenie z 60% marży podstawowej przekroczy jeden z podanych wyżej limitów, zastosowanie procedury KMV nie będzie możliwe od momentu wypłaty pierwszego wynagrodzenia prowadzącego do przekroczenia tego limitu. Od tego momentu z Twojego wynagrodzenia będzie potrącany podatek w wysokości 15% od 60% marży podstawowej (podatek u źródła) oraz dodatek solidarnościowy w wysokości 60% kwoty podatku u źródła.

Zaświadczenie o zwolnieniu z obowiązku potrącenia podatku

W Federalnym Centralnym Urzędzie Podatkowym możesz złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z obowiązku potrącenia podatku. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z obowiązku potrącenia podatku znajdziesz na stronie internetowej Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego. W przypadku przedłożenia ważnego zwolnienia z obowiązku potrącenia podatku w momencie wypłaty wynagrodzenia nie zostanie potrącony podatek. W przypadku poszczególnych państw należy w tym kontekście zastosować pozostałą stawkę podatku, co oznacza, że wynagrodzenie z 60% marży podstawowej należy pomniejszyć o obniżoną stawkę podatku. Obowiązująca stawka podatku wynika z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z Niemcami przez kraj, w którym znajduje się Twoje miejsce zamieszkania lub siedziba.

Ważna uwaga ogólna:

Niemieckie urzędy skarbowe mogą informować urzędy skarbowe państwa, w którym znajduje się Twoje miejsce zamieszkania lub siedziba, o uzyskiwanych przez Ciebie wynagrodzeniach.

3. Miejsce zamieszkania lub siedziba poza Unią Europejską lub Stanami Zjednoczonymi

Imię, nazwisko i dane adresowe

Podanie poprawnego imienia i nazwiska, danych adresowych i danych płatniczych jest warunkiem otrzymania rozliczenia. Sprawdź tutaj swoje dane adresowe.

Potrącenie podatku

Zasadniczo przy wypłacie wynagrodzenia musimy potrącić podatek od części (60%) Twojego wynagrodzenia z marży podstawowej. Potrącenie obejmuje obecnie podatek u źródła w wysokości 15% oraz 5,5% dodatku solidarnościowego od kwoty podatku u źródła. Spreadshirt zgłosi i odprowadzi do Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego potrącony podatek.

Spreadshirt wystawi Ci na żądanie zaświadczenie o wysokości potrąconego podatku. Przedłożenie zaświadczenia o wysokości potrąconego podatku umożliwia uwzględnienie go w Twoim osobistym rozliczeniu podatkowym.

Przykładowe wyliczenie

Stawka podatkowa dla operatora sklepu mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w Paragwaju

100,00 EUR – wynagrodzenie z marży podstawowej
-9,00 EUR – 15% podatku u źródła (od 60% Twojego wynagrodzenia z marży podstawowej)
-0,49 EUR – dodatek solidarnościowy w wysokości 5,5% kwoty podatku u źródła
= 90,51 EUR – kwota wypłaty wynagrodzenia z marży podstawowej

W powyższym przykładzie Spreadshirt jest zobowiązany zgłosić i odprowadzić do Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego podatek w wysokości 9,49 EUR.

Zaświadczenie o zwolnieniu z obowiązku potrącenia podatku

Jeśli między krajem, w którym znajduje się Twoje miejsce zamieszkania lub siedziba, a Niemcami została zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, możesz złożyć wniosek o zwolnieniu z obowiązku potrącenia podatku w Federalnym Centralnym Urzędzie Skarbowym. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z obowiązku potrącenia podatku znajdziesz na stronie internetowej Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego. W przypadku przedłożenia ważnego zwolnienia z obowiązku potrącenia podatku w momencie wypłaty wynagrodzenia nie zostanie potrącony podatek. W przypadku poszczególnych państw należy w tym kontekście zastosować pozostałą stawkę podatku, co oznacza, że wynagrodzenie z 60% marży podstawowej należy pomniejszyć o obniżoną stawkę podatku. Obowiązująca stawka podatku wynika z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z Niemcami przez kraj, w którym znajduje się Twoje miejsce zamieszkania lub siedziba.

Uwaga: Informacje podane na tej stronie nie mogą być traktowane jako doradztwo podatkowe ani wykorzystywane do poparcia stanowiska reprezentowanego w kwestiach podatkowych. Aby zasięgnąć porady z zakresu prawa podatkowego, skontaktuj się z doradcą podatkowym.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami