Potrącenie podatku z Twojego wynagrodzenia z marży podstawowej

Jeżeli Twoje miejsce zamieszkania lub Twoja siedziba znajduje się w innym kraju niż Niemcy, może się okazać, że konieczne będzie potrącenie podatku z części Twojego wynagrodzenia. Ten tak zwany podatek u źródła dotyczy tylko 60% Twojego wynagrodzenia z tytułu marży podstawowej, nie dotyczy zaś bonusu ilościowego.
O tym, jaka kwota podatku zostanie potrącona, decyduje m.in. to, czy pomiędzy Twoim krajem zamieszkania a Niemcami zawarta została umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
Jeżeli oba kraje zawarły umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, możesz ewentualnie uniknąć płacenia podatku u źródła lub przynajmniej go zmniejszyć, podając swój numer identyfikacji podatkowej.
Jeżeli Twój kraj nie zawarł z Niemcami umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub nie podałeś prawidłowego numeru identyfikacji podatkowej, będziemy musieli potrącić od 60% Twojego wynagrodzenia, które pochodzi z marży podstawowej, podatek w wysokości 15% (podatek u źródła), oraz dodatek solidarnościowy w wysokości 5,5% kwoty podatku u źródła.

Czym jest umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania?

Najkrócej rzecz ujmując, umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania to umowa pomiędzy dwoma państwami regulująca, w jakim zakresie prawo podatkowe jednego państwa ma zastosowanie w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych w drugim państwie. Dzięki takiej umowie osoby fizyczne i prawne, które uzyskują dochody w dwóch państwach, nie muszą płacić podatków w obu tych państwach, a więc podwójnie. Jeżeli Twój kraj zawarł z Niemcami umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, to w przypadku dochodów poniżej 5500 EUR miesięcznie lub poniżej 40 000 EUR rocznie możliwe jest zastosowanie uproszczonej procedury obniżenia podatku należnego lub zwolnienia z opodatkowania [niem. KMV - Kontrollmeldeverfahren].

Czym jest procedura KMV?

KMV to uproszczona procedura obniżenia należnego podatku u źródła lub zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem zgodnie z § 50d ust. 5 niem. ustawy o podatku dochodowym [niem. EStG - Einkommensteuergesetz]. Uproszczenie polega na tym, że jako zagraniczny wierzyciel możesz skorzystać z ulgi podatkowej bez konieczności składania odpowiedniego wniosku. Federalny Centralny Urząd Podatkowy [niem. Bundeszentralamt für Steuern] może upoważnić Spreadshirt do zastosowania w Twoim przypadku procedury KMV. Dzięki niej Twoje wynagrodzenie nie będzie opodatkowane w Niemczech lub będzie opodatkowane według niższej stawki podatku. Więcej informacji na temat umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz procedury KMV znajdziesz na stronie internetowej Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego.

Czy muszę płacić podatek u źródła?

Aby się dowiedzieć, w jakiej wysokości zostanie potrącony podatek w Twoim przypadku, wybierz z menu sytuację, która Cię dotyczy. Jeżeli nie wiesz, czy państwo Twojego zamieszkania lub siedziby zawarło z Niemcami umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i jaka stawka podatku ma zastosowanie w przypadku potrącenia, zajrzyj do tej Listy krajów.

Wybierz sytuację, która Cię dotyczy:

  • 1. Miejsce zamieszkania lub siedziba w Niemczech
  • 2. Miejsce zamieszkania lub siedziba w kraju, który zawarł z Niemcami umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania:
    2.1 Potrącenie podatku w wysokości 0%
  • 2. Miejsce zamieszkania lub siedziba w kraju, który zawarł z Niemcami umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania:
    2.2 Potrącenie podatku w wysokości 1%-15%
  • 3. Miejsce zamieszkania lub siedziba w kraju, który nie zawarł z Niemcami umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

1. Miejsce zamieszkania lub siedziba w Niemczech

Jeżeli Twoje imię, nazwisko, dane adresowe i dane płatnicze zostały podane poprawnie, otrzymasz swoje wynagrodzenie w pełnej wysokości. Natomiast jeżeli Twoje imię, nazwisko i adres nie zostały podane poprawnie, nie będziemy mogli przeprowadzić rozliczenia. Sprawdź tutaj swoje dane adresowe.

Uwaga: Informacje podane na tej stronie nie mogą być traktowane jako doradztwo podatkowe ani wykorzystywane do poparcia stanowiska reprezentowanego w kwestiach podatkowych. Aby zasięgnąć porady z zakresu prawa podatkowego, skontaktuj się z doradcą podatkowym.

2. Miejsce zamieszkania lub siedziba w kraju, który zawarł z Niemcami umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Jeżeli nie wiesz, czy państwo Twojego zamieszkania lub siedziby zawarło z Niemcami umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i jaka stawka podatku ma zastosowanie w przypadku potrącenia, zajrzyj do tej Listy krajów

2.1 Potrącenie podatku w wysokości 0%

Imię, nazwisko i dane adresowe

Podanie poprawnego imienia i nazwiska, danych adresowych i danych płatniczych jest warunkiem otrzymania rozliczenia. Sprawdź tutaj swoje dane.

Numer identyfikacji podatkowej / NIP

Oprócz tego musisz podać swój poprawny numer identyfikacji podatkowej. Jeśli tego nie zrobisz, przy wypłacie wynagrodzenia będziemy musieli potrącić podatek od części (60%) Twojego wynagrodzenia z marży podstawowej. Potrącenie obejmuje obecnie podatek u źródła w wysokości 15% oraz 5,5% dodatku solidarnościowego od kwoty podatku u źródła. Spreadshirt zgłosi i odprowadzi do Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego potrącony podatek.

Jeśli jednorazowe wynagrodzenie z marży podstawowej, które podlega potrąceniu podatku, wynosi mniej niż 5500 EUR i rocznie jego suma jest niższa niż 40 000 EUR, można zastosować uproszczoną procedurę obniżenia podatku należnego lub zwolnienia z opodatkowania [niem. KMV - Kontrollmeldeverfahren].

Jeżeli numer identyfikacji podatkowej został podany poprawnie i w Twoim przypadku można zastosować uproszczoną procedurę KMV, Twoje wynagrodzenie z marży podstawowej nadal będzie wypłacane w pełnej wysokości, ponieważ umowa z Niemcami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania redukuje potrącenie podatku do 0%. Podaj tutaj swój numer identyfikacji podatkowej.

Dochody powyżej 5500 miesięcznie/40 000 rocznie

Jeżeli Twoje wynagrodzenie z marży podstawowej przekroczy jeden z tych limitów, zastosowanie uproszczonej procedury KMV nie będzie możliwe od momentu wypłaty pierwszego wynagrodzenia prowadzącego do przekroczenia limitu. Od tego dnia potrącany będzie podatek w wysokości 15% od części wynagrodzenia z marży podstawowej (podatek u źródła) plus 5,5% dodatku solidarnościowego od kwoty podatku u źródła. Bonus ilościowy będzie wypłacany w całości.

W Federalnym Centralnym Urzędzie Podatkowym możesz złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z obowiązku potrącenia podatku. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z obowiązku potrącenia podatku znajdziesz na stronie internetowej Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego. Procedura ta jest uregulowana w § 50d ust. 2 niem. ustawy o podatku dochodowym. W przypadku posiadania ważnego zwolnienia z obowiązku potrącenia podatku w momencie wypłaty wynagrodzenia, nie zostanie potrącony podatek.

Jeśli z wyżej wymienionych powodów nastąpiło potrącenie podatku od Twojego wynagrodzenia, zgodnie z § 50d ust. 1 niem. ustawy o podatku dochodowym możesz złożyć wniosek o zwrot odprowadzonego podatku do Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego w Niemczech.

Spreadshirt wystawi Ci na żądanie zaświadczenie o wysokości potrąconego podatku. Przedłożenie tego zaświadczenia umożliwia uwzględnienie potrąconego podatku w Twoim osobistym rozliczeniu podatkowym.

Ważna uwaga ogólna:

Niemieckie urzędy skarbowe mogą informować urzędy skarbowe państwa Twojego zamieszkania lub siedziby o uzyskiwanych przez Ciebie wynagrodzeniach.

Uwaga: Informacje podane na tej stronie nie mogą być traktowane jako doradztwo podatkowe ani wykorzystywane do poparcia stanowiska reprezentowanego w kwestiach podatkowych. Aby zasięgnąć porady z zakresu prawa podatkowego, skontaktuj się z doradcą podatkowym.

2. Miejsce zamieszkania lub siedziba w kraju, który zawarł z Niemcami umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (stawka 1%-15%)

2.2 Potrącenie podatku w wysokości 1%- 15%

Imię, nazwisko i dane adresowe

Podanie poprawnego imienia i nazwiska, danych adresowych i danych płatniczych jest warunkiem otrzymania rozliczenia. Sprawdź tutaj swoje dane.

Numer identyfikacji podatkowej / NIP

Oprócz tego musisz podać swój poprawny numer identyfikacji podatkowej. Jeśli tego nie zrobisz, przy wypłacie wynagrodzenia będziemy musieli potrącić podatek od części (60%) Twojego wynagrodzenia z marży podstawowej. Potrącenie obejmuje obecnie podatek u źródła w wysokości 15% oraz 5,5% dodatku solidarnościowego od kwoty podatku u źródła. Spreadshirt zgłosi i odprowadzi do Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego potrącony podatek.

Jeśli jednorazowe wynagrodzenie z marży podstawowej, które podlega potrąceniu podatku, wynosi mniej niż 5500 EUR i rocznie jego suma jest niższa niż 40 000 EUR, można zastosować uproszczoną procedurę obniżenia podatku należnego lub zwolnienia z opodatkowania [niem. KMV - Kontrollmeldeverfahren].

Jeżeli numer identyfikacji podatkowej został podany poprawnie i w Twoim przypadku można zastosować uproszczoną procedurę KMV, z podlegającej opodatkowaniu części Twojego wynagrodzenia z marży podstawowej zostanie potrącony jedynie podatek wg obniżonej stawki.

Na życzenie Spreadshirt wystawi Ci zaświadczenie o wysokości potrąconego podatku. Przedłożenie tego zaświadczenia o wysokości potrąconego podatku umożliwia uwzględnienie go w Twoim osobistym rozliczeniu podatkowym. Podaj tutaj swój numer identyfikacji podatkowej.

Dochody powyżej 5500 miesięcznie/40 000 rocznie

Jeżeli Twoje wynagrodzenie z marży podstawowej przekroczy jeden z tych limitów, zastosowanie uproszczonej procedury KMV nie będzie możliwe od momentu wypłaty pierwszego wynagrodzenia prowadzącego do przekroczenia limitu. Od tego dnia potrącany będzie podatek w wysokości 15% od części wynagrodzenia z marży podstawowej (podatek u źródła) plus 5,5% dodatku solidarnościowego od kwoty podatku u źródła. Bonus ilościowy będzie wypłacany w całości.

W Federalnym Centralnym Urzędzie Podatkowym możesz złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z obowiązku potrącenia podatku. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z obowiązku potrącenia podatku znajdziesz na stronie internetowej Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego. Procedura jest uregulowana w § 50d ust.

2 niem. ustawy o podatku dochodowym. Jeśli w chwili wypłaty podlegającego opodatkowaniu wynagrodzenia z marży podstawowej posiadasz ważne zwolnienie z obowiązku potrącenia podatku, podatek zostanie potrącony według obniżonej stawki.

Jeśli nie posiadasz ważnego zwolnienia z obowiązku potrącenia podatku i przekroczyłeś limit dochodu lub podałeś nieprawidłowy numer identyfikacji podatkowej, w wyniku czego podatek od Twojego wynagrodzenia z marży podstawowej został potrącony w pełnej wysokości, możesz złożyć do Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego wniosek o częściowy zwrot odprowadzonego podatku zgodnie z § 50d ust. 1 niem. ustawy o podatku dochodowym.

Spreadshirt wystawi Ci na żądanie zaświadczenie o wysokości potrąconego podatku. Przedłożenie tego zaświadczenia o wysokości potrąconego podatku umożliwia uwzględnienie go w Twoim osobistym rozliczeniu podatkowym.

Ważna uwaga ogólna:

Niemieckie urzędy skarbowe mogą informować urzędy skarbowe państwa Twojego zamieszkania lub siedziby o uzyskiwanych przez Ciebie wynagrodzeniach.

Przykładowe wyliczenie wynagrodzenia z potrąceniem podatku 1-15%

Podatek potrącany w przypadku partnera mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę na Ukrainie (podatek u źródła w wysokości 5%), jeśli partner posiada zwolnienie z obowiązku potrącenia podatku lub można zastosować procedurę KMV.

Wynagrodzenie z marży podstawowej wynosi 100,00 EUR
Część wynagrodzenia z marży podstawowej podlegająca opodatkowaniu wynosi 60,00 EUR (60%)
- podatek u źródła w wysokości 3,00 EUR według stawki 5%
= 97,00 EUR to kwota wypłaty wynagrodzenia z marży podstawowej

W powyższym przykładzie Spreadshirt jest zobowiązany zgłosić i odprowadzić do Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego podatek w wysokości 3,00 EUR.

Uwaga: Informacje podane na tej stronie nie mogą być traktowane jako doradztwo podatkowe ani wykorzystywane do poparcia stanowiska reprezentowanego w kwestiach podatkowych. Aby zasięgnąć porady z zakresu prawa podatkowego, skontaktuj się z doradcą podatkowym.

3. Miejsce zamieszkania lub siedziba w kraju, który nie zawarł z Niemcami umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Jeśli nie została zawarta umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, przy wypłacie wynagrodzenia będziemy musieli potrącić podatek od części Twojego wynagrodzenia z marży podstawowej (60%). Potrącenie obejmuje obecnie podatek u źródła w wysokości 15% oraz 5,5% dodatku solidarnościowego od kwoty podatku u źródła.

Jeżeli nie wiesz, czy państwo Twojego zamieszkania lub siedziby zawarło z Niemcami umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i jaka stawka podatku ma zastosowanie w przypadku potrącenia, zajrzyj do tej Listy krajów.

Imię, nazwisko i dane adresowe

Podanie poprawnego imienia i nazwiska, danych adresowych i danych płatniczych jest warunkiem otrzymania rozliczenia. Sprawdź tutaj swoje dane adresowe.

Numer identyfikacji podatkowej

Ponieważ nie została zawarta umowa z Niemcami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, przy wypłacie wynagrodzenia będziemy musieli potrącić podatek od części (60%) Twojego wynagrodzenia z marży podstawowej. Potrącenie obejmuje obecnie podatek u źródła w wysokości 15% oraz 5,5% dodatku solidarnościowego od kwoty podatku u źródła. Spreadshirt zgłosi i odprowadzi do Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego naliczony podatek.

Złożenie w Federalnym Centralnym Urzędzie Podatkowym wniosków o zwolnienie z obowiązku potrącenia podatku lub o zwrot już odprowadzonego podatku zgodnie z § 50d niem. ustawy o podatku dochodowym nie jest możliwe.

Na życzenie Spreadshirt wystawi Ci zaświadczenie o wysokości potrąconego podatku. Przedłożenie tego zaświadczenia o wysokości potrąconego podatku umożliwia uwzględnienie tego podatku w Twoim osobistym rozliczeniu podatkowym w państwie Twojego zamieszkania lub siedziby. Podaj tutaj swój numer identyfikacji podatkowej.

Przykładowe wyliczenie

Dla partnera mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w Paragwaju (podatek u źródła w wysokości 15%)

Wynagrodzenie z marży podstawowej wynosi 100,00 EUR
Część wynagrodzenia z marży podstawowej podlegająca opodatkowaniu wynosi 60,00 EUR
- podatek u źródła w wysokości 9,00 EUR według stawki 15%
- dodatek solidarnościowy 0,50 EUR, czyli 5,5% od kwoty podatku u źródła
= 90,50 EUR to kwota wypłaty wynagrodzenia z marży podstawowej

W powyższym przykładzie Spreadshirt jest zobowiązany zgłosić i odprowadzić do Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego podatek w wysokości 9,50 EUR.

Uwaga: Informacje podane na tej stronie nie mogą być traktowane jako doradztwo podatkowe ani wykorzystywane do poparcia stanowiska reprezentowanego w kwestiach podatkowych. Aby zasięgnąć porady z zakresu prawa podatkowego, skontaktuj się z doradcą podatkowym.

Czy ten artykuł był przydatny?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami